·  TEL. 936 661 713 · EMAIL bonsalvador@bonsalvador.com
 · 

Projectes

Mediació


PROJECTE DE MEDIACIÓ

L’escola té aprovat pel Departament d’Educació el projecte de mediació per la resolució pacífica de conflictes. Per això hi ha un equip de medicació format per la responsable de convivència, professors i alumnes amb els següents objectius: 
1. Afavorir un clima de convivència pacífica.
2. Generar un ambient de treball relaxat i productiu.
3. Prevenir possibles situacions de conflicte.
4. Desenvolupar les habilitats socials pròpies d’un estil de  comunicació assertiu.
a.  Fomentar l’escolta activa
b.  Fomentar la capacitat de diàleg
c.  Fomentar l’empatia, l’assertivitat i l’autocontrol
d.  Reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors          propis i aliens.
5. Fomentar l’autonomia, la responsabilitat social i la presa de decisions.
6. Facilitar eines per a la bona gestió dels conflictes.
7. Aprofundir el programa de competència social del centre.
8. Resoldre conflictes de manera pacífica i cooperadora.
9. Fer extensiva la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida quotidiana.

Funcionament del servei de mediació
El procés de mediació pot iniciar-se per dos vies, ja sigui per demanda 
de l’alumnat o bé per oferiment de la comissió de convivència.
- Si la demanda sorgeix de l’alumne/a, la comissió de convivència designarà un alumne o professor per fer de mediador.
- Si la demanda sorgeix de la comissió de convivència el director designarà la persona mediadora.

El mediador es posa en contacte amb les persones afectades i els fa la 
proposta de mediació. Aquests ho han d’acceptar voluntàriament.